Passes finals del projecte CER.Coop Nous Horitzons


El passat octubre va finalitzar el projecte CER.Coop Nous Horitzons amb la preparació d’informes i la jornada final de projecte. Aquests informes indiquen a les 8 cooperatives participants en el projecte el pla d’implantació que han de seguir per a constituir-se com a comunitat energètica i posar en marxa les primeres instal·lacions. Els resultats resumits en aquests informes es van presentar en un acte de tancament de projecte el dia 19 d’Octubre.

Taula amb representants de les 8 cooperatives.
Foto de la FCAC.

Per la part d’Emelcat, hem estudiat els consums i la capacitat de generació fotovoltaica per cada una de les cooperatives. Aquesta informació ha servit per a definir 5 escenaris diferents. En aquests escenaris s’enfrontaven diferents decisions de disseny: retorn ràpid vs. estalvi a llarg termini, alts nivells d’autoconsum vs. alta sobirania energètica i l’ús d’emmagatzematge a les instal·lacions.

Cal destacar que moltes cooperatives tenen un consum altament estacional el que ha fet necessari treballar els autoconsums amb coeficients de repartiment variables en el temps. Una forma innovadora d’afrontar aquest tipus de projecte que permet maximitzar l’autoconsum de l’energia fotovoltaica i per tant l’estalvi obtingut.

En base als dimensionats i càlculs energètics realitzats per Emelcat s’ha estudiat la viabilitat econòmica de la CER en cada un dels escenaris. Aquests resultats s’han presentar a les cooperatives participants per a que triessin quin escenari s’ajustava més a les seves expectatives. Amb una o vàries rondes de revisió s’ha definit la solució més adequada per a cada cooperativa que ha quedat plasmada en el pla d’implementació.

Diferència d’autoconsum (barra blava) de l’energia assignada (alçada de la columna) en un escenari amb beta fixa i variable per un consum estacional.

Les 8 cooperatives tenen interessos diferents amb el que s’ha arribat a decisions de disseny diverses. Una cooperativa participants ha triat un escenari amb bateries però només per a la part de la potència destinada a consums residencials. Una altra, en canvi, duia un projecte ja treballat d’instal·lació d’un hort solar i ha optat per una solució amb bateries amb l’objectiu de donar màxima sobirania al municipi; incloent consums municipals i de negocis privats. Altres cooperatives han triat un model en que es dona menys energia als consumidors per tal d’obtenir un retorn ràpid, arribar a molts consumidors i que l’estalvi generat es vegi poc afectat per la valorització d’excedents.

Un altre aspecte important del projecte ha estat el desenvolupament del model jurídic per a cada cooperativa, desenvolupat pels serveis jurídics de la federació de cooperatives agràries.

En base a aquest pla d’implementació les cooperatives poden avançar en la seva constitució com a CER com ja han fet Covides i la Cooperativa de Falset-Marçà; ja constituïdes en CER i que han executat ja alguna instal·lació. Aquestes dues cooperatives van participar en l’acte compartint les seves experiències des de la finalització de la primera edició del projecte CER.Coop.

Les 8 cooperatives participants han estat: Agrícola de Bràfim, Agrícola de Cabacés, Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, Cooperativa de La Galera, Cooperativa Agrícola de La Sénia, Foment Agrícola Les Planes, Agrícola d’Ulldemolins, Cooperatives d’Els Guiamets i Vilalba dels Arcs de Cellers Unió.

Promou i finança aquest projecte la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball.

Publicacions relacionades amb el projecte:

https://www.cooperativesagraries.cat/ca/noticies/2917-les-cooperatives-agraries-treballen-per-ser-c.html

https://www.cooperativesagraries.cat/ca/innovacio/l/12050-cercoop–nous-horitzons.html

https://x.com/EMELCATsccl/status/1714664396557832359?s=20

https://x.com/EMELCATsccl/status/1585917211637604352?s=20

https://x.com/AdriaPinol/status/1716936388900454512?s=20

https://x.com/AdriaPinol/status/1714964791612051810?s=20