Disseny i dinamització de la Comunitat Energètica del Sagrat Cor


Sagrat Cor sccl és una cooperativa d’habitatges creada al 1957, formada per 5 comunitats cada una d’elles amb diversos blocs. Cada bloc és una comunitats de propietaris i el conjunt són més de 1000 habitatges, 600 dels quals son socis de la cooperativa. La major part dels habitatges de la cooperativa són a la zona de Provençals del Poblenou.

En la transició energètica que estem vivint és bàsica la implicació ciutadana, per raons ambientals i també socials. Les energies renovables permeten aprofitar els recursos energètics de forma local de forma que el profit recaigui en els habitants del territori on es generi. D’aquesta forma aconseguir també una major eficiència.

En el cas de les ciutats, amb una densitat de població alta, cal un bon acord per poder aprofitar aquest recursos que en general no són de propietat individual. Una bona manera és fent comunitat, que ens dona la màxima eficiència i té molts avantatges de cohesió social.

En aquesta col·laboració, l’objectiu és activar els socis de la cooperativa Sagrat Cor per a formar una comunitat energètica basada en autoconsum amb generació fotovoltaica i en la millora de l’eficiència energètica. En el projecte s’han abordat els reptes tècnics, jurídics i econòmics.

A nivell tècnic, s’han estudiat 4 de les 5 comunitats de la cooperativa. El primer pas va ser visitar les cobertes dels diferents edificis per a avaluar la possibilitat d’instal·lar-hi panells solars. Per a cada comunitat s’han fet 4 propostes. Dues per escala, considerant només serveis comuns o també amb el consum dels veïns. Una considerant la comunitat en conjunt i utilitzant totes les cobertes disponibles. I una darrera en que s’integren a la comunitat cobertes d’entitats públiques properes per tal de poder cobrir una major fracció del consum amb energia renovable. Per a cada proposta s’han fet els càlculs tècnics i econòmics per a estudiar-ne la viabilitat.

Partint dels resultats tècnics d’aquests estudis s’han fet càlculs de viabilitat econòmica de cada fase i s’han proposat mecanismes de finançament i d’amortització de la inversió. També s’han considerat mecanismes per a cobrir els costos d’operació i manteniment de les instal·lacions i de gestió de la comunitat. Així mateix, s’han tingut en compte formes d’aprofitar part del benefici de l’autoconsum per a fins socials. Aprofitant que el Sagrat Cor és una cooperativa s’ha proposat que la comunitat energètica s’integri dins de l’estructura de la cooperativa existent.

Imatges aèries d’una de les comunitats involucrades al projecte i la coberta on s’instal·laran els panells fotovoltaics.

En paral·lel a la feina tècnica, s’han fet activitats de dinamització del veïnat. A l’inici del projecte es va fer una embustiada en que s’informava del projecte. Es va crear un correu electrònic que els veïns podien utilitzar per a fer arribar dubtes. Com a activitats comunitàries, s’han fet dues dinàmiques amb els veïns de les diferents comunitats en que es van introduir els conceptes d’autoconsum compartit i de comunitat energètica i es van aclarir els dubtes dels veïns al respecte.

Posteriorment, i ja obtinguts els resultats tècnics i econòmics, s’han preparat uns plafons amb els principals resultats i les propostes d’estructuració jurídico-econòmica que s’han exposat a les diferents comunitats per a apropar els resultats a les veïnes. S’ha participat a les assemblees comunitàries, 4, i a l’assemblea general per a presentar aquests resultats.

Durant tot els projecte hi ha hagut reunions bisetmanals amb el consell rector, unes 20 descomptant vacances, en les que se’ls ha mantingut al dia de les feines fetes i els resultats que s’anaven obtenint. Han servit també per a recollir informació necessària per a realitzar la feina tècnica.

Moment d’una de les dinàmiques amb les veïnes d’una de les comunitats de la Cooperativa Sagrat Cor fetes durant el projecte.

A més de tots aquests contactes més formals, hi ha hagut una intensa activitat de contactes informals entre els membres de la cooperativa i les entitats participants del projecte per a que el projecte anés avançant i per a captar l’acceptació del mateix entre les veïnes.

Una altra part important del projecte ha estat la identificació de les barreres que hi ha dins les diferents comunitats per a dur endavant el projecte. Una primera barrera ha estat el covid, ja que ha dificultat molt la comunicació directa amb els veïns; imprescindible per a dinamitzar un projecte com aquest. En el cas de Sagrat Cor, en tractar-se d’edificis ja envellits, hi ha moltes urgències que s’han de tractar a les reunions de veïns i que causen sovint derrames; dificultant que es pugui invertir en projecte a llarg termini com és una instal·lació de generació renovable. Que molts pisos estiguin llogats o tinguin propietaris d’edat avançada tampoc ajuda a que els seus habitants s’impliquin en un projecte d’aquestes característiques. Una altra barrera a destacar ha estat la relació amb els administradors de finques. Per a que ajudin a tirar endavant el projecte cal convèncer-los dels beneficis que se’n deriven i això no és fàcil.

Tots aquests resultats s’han presentat de forma detallada al consell rector per a que puguin fer una proposta de model a les veïnes per a tirar endavant la comunitat.

La situació actual ´és que vistos els resultats de viabilitat i l’interès dels veïns, hi ha interès de continuar però encara cal trobar la forma concreta com s’ha d’estructurar la comunitat energètica.

Afegir que en un dels blocs ja hi ha una instal·lació fotovoltaica que preveiem que faci d’exemple.

Col·laboració entre Sagrat Cor , Seba i Emelcat. Projecte subvencionat per TIC TAC Clima de l’Ajuntament de Barcelona.