Participació al projecte Smart Rural Energy


Emelcat s’encarregarà de la realització de diversos serveis dins del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva de la Biosfera Terres de l’Ebre (PECT Ebrebiosfera), que impulsa la innovació en aquesta zona. En concret dins del subprojecte Smart Rural Energy, coordinat pel Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) i que pretén impulsar el canvi de l’actual paradigma energètic a local actual per un altre basat en les renovables de proximitat i en la proactivitat de consumidors i comunitats locals.

Durant els 6 mesos de contracte, Emelcat es dedicarà a la redacció d’estudis sobre tecnologies d’emmagatzematge d’energia elèctrica, tecnologies de producció energètica a partir de cabals i salts hidràulics i propostes tècniques d’instal·lació de bombaments reversibles.

Dels 4 lots en els quals es divideix el projecte, Emelcat se n’encarregarà dels números 2, 3 i 4. Els serveis contractats a cada lot s’expliquena continuació:

  • LOT 2 –  Disseny d’una instal·lació prototipus d’aprofitament hidroelèctric a canal obert als canals de l’Ebre

Consisteix en estudiar el potencial de producció energètica en els canals de l’Ebre.

Es buscarà aprofitar la infraestructura ja existent per tal de treure profit a la seva capacitat de generació hidroelèctrica a canal obert, sense que això afecti a la funció principal d’aquests. En concret, aquest aprofitament hidroelèctric es podria fer mitjançant derivació lateral i retorn d’aigua turbinada al mateix canal,  o  mitjançant altres alternatives.

A més es farà un anàlisis de les possibles utilitats dels punts de descàrrega existents en aquest context d’aprofitaments hidroelèctrics distribuïts i de dimensions petites.

  • LOT 3 – Estudi i inventari de punts d’aprofitament potencial energètic, mitjançant tecnologia hidràulica, de les reduccions de pressió en la xarxa d’abastament d’aigua a les Terres de l’Ebre (en alta i en baixa).

Aquest punt tracta d’estudiar el possible aprofitament de l’energia que és dissipada en reduïr la pressió de les canonades en diferents punts de les xarxes de distribució d’aigua. Això es farà mitjançant microturbines o altres tecnologies.

Es demana fer un inventari de punts aprofitables de la xarxa, així com un estudi del seu potencial de producció energètica.

  • LOT 4 – Estudi per identificar el potencial hidràulic mitjançant microturbines dels salts hidràulics als punt d’abocament de les EDAR’s de l’àmbit de les Terres de l’Ebre.

En aquest cas es busca aprofitar l’energia hidràulica derivada de l’abocament d’aigua a les estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) a les Terres de l’Ebre.rs buscaria aprofitanr tant cabal com salt d’aigüa, en els casos en que sigui possible.

De nou, es demana fer un inventari de punts d’abocament aprofitables, estimant el potencial de roducció de cadascun.

Visió d’Emelcat

Des d’Emelcat, ens proposem anar més enllà de les tasques proposades estrictament, i intentar integrar els estudis esmentats amb estudis de possibles comunitats energètiques. Així s’implicaria els usuaris en la gestió dels seus recursos de manera que puguin aprofitar els avantatges econòmics de l’autoconsum i les comunitats energètiques.

També s’estudiarà la possibilitat de complementar la generació hidràulica amb altres tipus de generació, com la solar fotovoltaica o el vent, que ens pot permetre bombejar l’aigua sense consum elèctric de forma instantània, i la combinació amb altres sistemes d’emmagatzematge com les bateries per aprofitar al màxim l’energia en funció dels consums propers considerats.