EmReCer – Emmagatzematge per reforçar la xarxa elèctrica a Comunitats Energètiques Rurals.


Aquest projecte respon a la problemàtica identificada durant el CER.Coop a l’hora de connectar una gran potència de generació fotovoltaica a la xarxa de distribució en un àmbit rural.

El projecte té com a eix central el reforç de la xarxa elèctrica per a fer possible una comunitats energètica rural basada en instal·lacions fotovoltaiques a les instal·lacions del Grup Cooperatiu Fruits de Ponent (Alcarràs). L’objectiu fonamental és millorar la infraestructura elèctrica, sent un element principal l’emmagatzematge amb bateries, per a que les instal·lacions de generació puguin abocar energia a la xarxa de distribució sense desestabilitzar-la i de forma econòmicament viable.

Per tal d’aconseguir aquest objectiu s’instal·laran aparells de mesura i analitzadors de xarxa per avaluar les característiques de la infraestructura elèctrica existent. Aquesta fase és crucial per identificar els límits de la xarxa en els diferents punts i determinar quina és la potència que pot assumir la xarxa sense desestabilitzar-la.

Un cop identificades les limitacions de la xarxa de distribució es dimensionaran les bateries necessàries per a gestionar l’energia fotovoltaica excedent de forma que pugui emmagatzemar l’energia generada localment i deixar-la anar assegurant-ne l’estabilitat de la xarxa. Aquesta bateria servirà per gestionar l’abocament a xarxa però també, i aquest també és un objectiu del projecte, per a gestionar l’energia generada localment i assegurar un autoconsum i una sobirania màximes per als centres de treball del grup cooperatiu i per a la comunitat energètica que estan impulsant. D’aquesta forma, s’accelerarà la transició cap a una energia més neta i renovable a la zona.

Socis del Projecte:

El projecte compta amb la col·laboració de diverses entitats clau que aporten diferents perspectives i experteses per garantir el seu èxit.

Per una banda, el Grup Cooperatiu Fruits de Ponent, que té una visió clara sobre les necessitats energètiques de la comunitat i col·labora activament en el desenvolupament i implementació del projecte.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya juga un paper fonamental com a soci estratègic, proporcionant suport jurídic i facilitant l’acompanyament necessari per garantir la conformitat legal del projecte i el seu desenvolupament dins del marc de comunitat energètica.

Finalment, Emelcat, aportem l’expertesa tècnica en l’estudi de xarxes i emmagatzematge d’energia renovable i una visió de model energètic de futur en que la generació renovable distribuïda i l’emmagatzematge són peces fonamentals per a accelerar la Transició Energètica.

Resultats Esperats:

Els resultats esperats d’aquest projecte abasten des de millores palpables en la infraestructura elèctrica fins a contribucions significatives a la sostenibilitat i resiliència de la comunitat. Els aparells de mesura i analitzadors de xarxa proporcionaran les dades necessàries per al disseny i la implementació de solucions tècniques eficaces.

La creació i desplegament d’una bateria d’emmagatzematge d’energia eficient marca una fita important, ja que assegura una font d’energia estable i gestionada a la comunitat. Aquesta bateria no només serà un recurs local valuós sinó que també contribuirà a la reducció de la dependència de fonts d’energia fòssils.

També és un objectiu important la creació d’una metodologia que permeti abordar el problema en altres entorns que es trobin amb el mateix problema i replicar aquesta solució. L’estat de la xarxa de distribució en l’àmbit rural és una limitació per al desplegament de les renovables i les comunitats energètiques. Amb aquest projecte s’aportarà una solució que no requerirà una forta inversió en infraestructura de distribució.

Promou i finança aquest projecte la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball.

Contingut relacionats: Notícia, Col·laboracions.